Klauzula informacyjna ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gazuno Langowski SP. J., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586-228-07-15, KRS 0000443425, REGON 221808863.
  2. W sprawie Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się:

–    listownie na adres: Gazuno Langowski SP. J., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

–    przez e-mail.:  odo@gazuno.pl

         3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

–    w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,   

–    w celu związanym z rekrutacją, nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia/umowy zlecenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c  oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO,

–    w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa podatkowego, przepisów rachunkowych, prawa pracy na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO,

–    w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f  RODO.

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach marketingowych, promocyjnych, itp., pod warunkiem wyrażenia zgody  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 172 Pr. Tel.), gdy Administrator zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail odo@gazuno.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  2. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
  3. Z uwagi na organizację świadczenia usług przez naszą FirmęPani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

–      podmiotom uprawnionym przepisami prawa;

–      podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora np. podmiotom współpracującym z Administratorem,  usługodawcom zaopatrującym Gazuno w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenia przedsiębiorstwa i świadczenie usług, w niezbędnym, minimalnym zakresie uzasadnionym wykonywaniem tych usług (w tym np. obsługi księgowej, fakturowej, obsługi informatycznej, dostawcy sprzętu, świadczenie usług komunikacyjnych z klientami, itp.);

        4. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

        5. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:

–      w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy,

–      w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody,

–      jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, prawa pracy, zabezpieczenie społecznego,

–      także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,

–      do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

          6. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jednakże prawo do usunięcia danych tzn. prawo do bycia zapomnianym, nie jest prawem bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3  RODO.

     7. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania                                                                                                                                                 

         8. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargido organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Scroll to Top
Przewiń do góry